SAMROENG SANGPHUWONG 2

นายสำเริง แสงภู่วงค์

(รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรแห่งชาติ)

ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤต

ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน